CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

GROLAND luôn coi con người chính là tài sản quý nhất của mình và là nhân tố quan trọng nhất để đạt các mục tiêu phát triển đã đặt ra. Với môi trường làm việc lý tưởng nhất, GROLAND tuyển dụng con người có năng lực và quan trọng nhất là phải phù hợp với văn hoá GROLAND.

Một trong ba hoạt động ưu tiên để tập trung làm của chúng tôi chính là “ đào tạo và phát triển ” nhân lực, chúng tôi xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nội bộ hàng tuần và mời các chuyên gia Việt Nam và quốc tế về trực tiếp đạo tạo, huấn luyện để con người GROLAND có đủ cả tâm và tài.
Phát triển con người tại GROLAND, chúng tôi theo nguyên tắc “ đúng người – đúng việc ” và lập ra nhóm “ siêu trí tuệ ” 10 thành viên với mỗi thành viên học một và có cả 10 để đoàn kết hoàn thành cũng lúc nhiều công việc tốt nhất với tiết kiệm thời gian nhất và hiệu quả nhất.

Chúng tôi luôn chú trọng trong việc xây dựng và phát triển các cơ chế, chính sách, lương thưởng, các chương trình chia sẽ phát triển, các cơ hội thành công, phát huy tối đa quyền đuọc làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hoà hài hoà, chia sẽ lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.
Đây chính là những yếu tố cốt lỗi nhất để GROLAND đạt các dấu ấn bứt phá thần tốc của mình và góp phần kiến tạo nên sự chất lượng của nhân sự Việt Nam.